Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekty o charakterze szkoleniowym w ramach Poddziałania 6.1.2

data publikacji: 28-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w związku z wątpliwościami związanymi z realizacją projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL informuje, iż w przypadku, gdy uczestnikami projektu o charakterze szkoleniowym w ramach Poddziałania 6.1.2 będą nowozatrudnieni pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, a także inni pracownicy kluczowi zatrudnieni w powiatowym urzędzie pracy osoby te należy uwzględnić w tabeli 3.2.1 wniosku o dofinansowanie projektu, jako „zatrudnieni”. Dodatkowo, osoby te mają obowiązek składania pisemnych deklaracji udziału w projekcie oraz powinny one zostać ujęte w załączniku nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność oraz w PEFS.

Z kolei w przypadku, gdy projekt zakłada wyłącznie wsparcie kadrowe dla urzędu w formie sfinansowania zatrudnienia nowych pracowników na stanowiskach pośredników pracy i/lub doradców zawodowych, należy wówczas uznać, iż jest to wsparcie na rzecz instytucji, nie zaś bezpośrednio dla nowozatrudnionych doradców czy pośredników. Jednocześnie osoby zatrudnione na wymienionych stanowiskach nie należą do żadnej z grup znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zaś zatrudnianie ich ma na celu bezpośrednie wsparcie instytucji/urzędu. W związku z tym we wniosku o dofinansowanie w tabeli 3.2.1 należy w tym przypadku wpisać wartości „ zerowe”