Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny
EFS | Programy | PO KL | Konkursy | Konkursy zamknięte | Rok 2011 | Nabór wniosków 6.1.3

Nabór wniosków w ramach PO KL 6.1.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. obejmujących: instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16 marca 2009r. do dnia 17 kwietnia 2009r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Wydziału Funduszy Unii Europejskiej.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa wielkopolskiego.

Dokumentacja dotycząca naboru wniosków jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,  ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Alokacja środków Funduszu Pracy na realizację projektów systemowych w 2009 wynosi:
66 982 797,00 PLN, z tego 100% stanowi kwota dofinansowania

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, tel. 61 846 38 23.