Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawcy z Flandrii poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektów

data publikacji: 09-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawcy z Flandrii poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektów:

  1. „Sprawna przedsiębiorczość społeczna” – rozwój nowych modeli biznesowych dla przedsiębiorców ekonomii społecznej.
    Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej muszą sprostać wielu wyzwaniom ekonomiczno – społecznym, z jednej strony związanym z zagrożeniami na rynku pracy (utrata pracy, bezrobocie), a z drugiej, z koniecznością ciągłego poszukiwania nowych rynków. W związku z powyższym, powinny być w stanie przystosować się do szybko zmieniających się warunków, w których egzystują na konkurencyjnych rynkach. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorstw ekonomii społecznej w zakresie przystosowania do tego typu okoliczności poprzez stworzenie miejsc pracy, przede wszystkim dla grup defaworyzowanych w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej, ale również w innych przedsiębiorstwach. Projektodawca wspólnie z partnerami z zagranicy, ma na celu wypracowanie nowego schematu takiego modelu, a także konkretnych przykładów dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw. Prace nad tymi modelami planowane są w okresie od września 2012 roku do sierpnia 2014 roku. 
  2. „Dodatkowa ręka, szkolenia dla asystentów klasowych we Flandrii”.
    Projekt planowany do realizacji od września 2012 na okres 2 lat (działania ponadnarodowe planowane są na cały 2013 rok). We flandryjskim systemie edukacyjnym brakuje wsparcia nauczycieli i dzieci w formie - tzw. asystenta nauczyciela czy konkretnej klasy. Wiele szkół spotyka się z problemem dużego zróżnicowania, które wymagają dodatkowego wsparcia. Ponadto w wielu rodzinach, zwłaszcza o niskim statusie ekonomiczno – społecznym lub pochodzących z innych kultur czy grup etnicznych, edukacja nie zawsze jest postrzegana jako ważny aspekt rozwoju dzieci. Taka sytuacja ma miejsce we Flandrii, gdzie wiele rodzin imigrantów nie ma pracy. Celem projektu jest przygotowanie programu szkoleniowego dla asystentów nauczycieli i włączenie do programu (przejście przez cały cykl szkolenia) osób młodych i kobiet (imigrantów). Ponadto projekt ma na celu wypracowanie rozwiązań systemowych we wskazanym zakresie, w tym zapewnienie zatrudnienia asystentów w szkołach. W ramach współpracy ponadnarodowej planuje się pozyskanie wiedzy i doświadczenia z krajów, gdzie takie rozwiązania istnieją. Projekt, w ramach którego zostanie wypracowany program dla asystentów zapewni również wsparcie już po jego zakończeniu.
  3. Trzeci pomysł na projekt planowany jest na okres od lipca 2012 roku do lipca 2014 roku i dotyczy aktualnej kwestii starzenia się społeczeństwa. Osoby w wieku starszym mogą tracić wiele ze swoich wcześniejszych kompetencji, a także motywacje do pracy ze względu na trudność utrzymania się na rynku pracy. W związku z tym celem planowanego projektu jest doprowadzenie do sytuacji, w której takie osoby będą mogły pracować dłużej, będą miały właściwe kompetencje i będą odpowiednio zmotywowane do pracy. Celem projektu jest zatem wzmocnienie kultury biznesowej wśród wszystkich pracowników, wzrost zadowolenia i motywacji do pracy wśród osób starszych, a także wzrost kompetencji tej grupy wiekowej (min. przy pomocy szkoleń). W ramach współpracy ponadnarodowej planowana jest wymiana wiedzy i doświadczeń, tworzenie nowych rozwiązań przyczyniających się do aktywizacji i motywacji osób starszych, a także testowanie już istniejących i tworzenie nowych narzędzi w celu poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy. Efektem współpracy ponadnarodowej będzie przegląd istniejących idei, narzędzi i metod we wskazanym obszarze, a także przygotowanie planu działania, który wskaże, jakie działania należy podjąć. Wydana zostanie również obszerna publikacja zawierająca wypracowane rozwiązania.
  4. Czwarty planowany projekt dotyczy tworzenia ścieżek dla integracji i reintegracji grup defaworyzowanych na rynku pracy, przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych. Celem projektu jest współpraca z różnymi interesariuszami w zakresie rozwijania nowych obszarów przemysłowych i tworzenia miejsc pracy dla niskowykwalifikowanych pracowników (przemysł wydobywczy, infrastruktura drogowa, dostawa energii, itp.) w kierunku np. logistyki, ochrony środowiska, gospodarka odpadami, oczyszczania, itp. Współpraca ponadnarodowa w tym obszarze koncentrowałaby się na wizytach w konkretnych przedsiębiorstwach, a także na organizacji międzynarodowych warsztatów. W efekcie projektu ma powstać model dialogu i negocjacji z interesariuszami i partnerami we wskazanych obszarach tematycznych, który obejmowałby również charakterystykę potencjalnych zawodów i pracy, przygotowanie stosownych kompetencji i szkoleń oraz niezbędnego oprogramowania planistycznego.

Więcej szczegółowych informacji na temat ww. projektów znajduje się stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl oraz w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing pool”.