Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Niemiec poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 09-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca z Niemiec Akademie Überlingen poszukuje partnerów ponadnarodowych do swojego projektu zatytułowanego IdA – Integration through exchange, Fit for Europe. Projekt realizowany jest na obszarze zatrudnienia i integracji społecznej oraz edukacji i szkoleń. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne), osoby nieaktywne zawodowo (z uwzględnieniem osób uczących się) oraz mniejszości narodowe i etniczne, osoby z terenów wiejskich, kobiety, osoby do 25 roku życia oraz osoby po 50 roku życia i niepełnosprawni. W ramach projektu wsparciem objęte są także przedsiębiorstwa społeczne. Celami współpracy ponadnarodowej są między innymi: rozwój/wypracowanie innowacyjnych koncepcji pracy z grupami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, wzrost mobilności międzynarodowej na rynku pracy, zapewnienie możliwości kształcenia przez całe życie dla każdego, bliskiej współpracy ze wszystkimi aktorami rynku pracy takimi jak biznes, partnerzy społeczni czy instytucje szkoleniowe. W ramach współpracy ponadnarodowej, przewidzianej od czerwca 2012 r., planuje się staże, praktyki zawodowe, wymianę informacji i dobrych praktyk, wizyty studyjne i wymianę ekspertów, itp. zgodnie z ustaleniami między partnerami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.