Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce” zrealizowane w 2011 r.

data publikacji: 12-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j. zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL na terenie województwa wielkopolskiego, w miesiącach wrzesień - grudzień 2011 roku.

Obszar przedmiotowego badania został zdefiniowany zarówno terytorialnie – jako obszary wiejskie województwa wielkopolskiego zgodnie z definicją GUS, tj. gminy wiejskie oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gmin miejsko-wiejskich, jak i przedmiotowo - jako obszary objęte interwencją w ramach komponentu regionalnego PO KL, tj. zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

W związku z powyższym, główne cele badania obejmowały ocenę:

  • oddziaływania działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL na rozwój zasobów ludzkich w badanym obszarze,
  • założonych działań komponentu regionalnego PO KL oraz ich rezultatów w badanym obszarze w zakresie:
    • upowszechnienia edukacji przedszkolnej,
    • wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
    • podniesienia/zmiany kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, wykluczonych społecznie/zagrożonych wykluczeniem społecznym i pracujących,
  • założonych działań komponentu regionalnego PO KL w kontekście realizacji celów Strategii Rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 r.

Wyniki przedmiotowego badania ewaluacyjnego pozwolą na udoskonalenie interwencji oraz lepsze dostosowanie realizacji komponentu regionalnego PO KL do aktualnej sytuacji społeczno - ekonomicznej w regionie, a w szczególności przyczynią się do podniesienia poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa .

Pliki do pobrania: