Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Badanie ewaluacyjne pn. „Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL” zrealizowane w 2011 r.

data publikacji: 12-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż firma BIOSTAT Piszczek, Wolny Sp. j. zakończyła realizację badania ewaluacyjnego pn. „Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL”, przeprowadzonego na zlecenie Instytucji Pośredniczącej PO KL na terenie województwa wielkopolskiego, w miesiącach październik - grudzień 2011 roku.

Główne cele badania obejmowały ocenę:

  • adekwatności wsparcia udzielanego w ramach projektów realizowanych w województwie wielkopolskim w ramach Poddziałań 6.1.1 i 6.1.3 PO KL oraz Działania 6.2 PO KL do potrzeb uczestników projektów oraz regionalnego rynku pracy,
  • oddziaływania interwencji podejmowanych w ramach Poddziałań 6.1.1 i 6.1.3 PO KL oraz Działania 6.2 PO KL na sytuację społeczno – zawodową uczestników projektów wraz z uwzględnieniem jakości miejsc pracy osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach powyższych Poddziałań oraz Działania 6.2 PO KL z terenu województwa wielkopolskiego,
  • trafności kryteriów selekcji uczestników projektów realizowanych w województwie wielkopolskim w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz Działania 6.2 PO KL, którym zostaną/zostały przyznane środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pod kątem wyboru osób, których planowana działalność gospodarcza ma największe szanse na utrzymanie się na rynku.

Wyniki przedmiotowego badania ewaluacyjnego pozwolą na udoskonalenie interwencji oraz lepsze dostosowanie realizacji Działań/Poddziałań Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL do potrzeb uczestników projektów i regionalnego rynku pracy w województwie wielkopolskim, a w konsekwencji przyczynią się do podniesienia poziomu życia mieszkańców regionu.

Pliki do pobrania: