Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ochrona danych osobowych uczestników projektu

data publikacji: 17-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż zakres danych osobowych przetwarzanych w zbiorze danych pod nazwą Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007, powierzonych do przetwarzania Beneficjentowi, określony jest w załączniku do umowy o dofinansowanie projektu, którego wzór określiła Instytucja Zarządzająca. Dowód osobisty zawiera szerszy zakres danych osobowych, niż dane wymienione w przedmiotowym załączniku, m.in. dane o nazwisku rodowym, imiona rodziców, dacie i miejscu urodzenia, wzroście, kolorze oczu czy numerze dokumentu. W związku z tym Beneficjenci nie mogą kserować dowodów osobistych uczestników powołując się na fakt, że podpisują oni oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Beneficjenci na podstawie umowy o dofinansowanie projektu i zgody wyrażonej przez uczestnika projektu mogą przetwarzać jedynie takie dane osobowe, jakie zostały im powierzone do przetwarzania.

Należy przy tym zauważyć, że samo kserowanie dokumentu jest, zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, czynnością techniczną służącą pozyskiwaniu danych. W opisywanym przypadku pozyskuje się jednak, poza danymi osobowymi, co do których istnieją przesłanki legalności przetwarzania, także dodatkowe dane osobowe, których Beneficjent nie powinien przetwarzać (vide http://www.giodo.gov.pl/322/id_art/2839/j/pl).

Nie istnieją jednak przeszkody, aby w przypadku uzasadnionej wątpliwości co do tożsamości uczestnika projektu prosić go o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż podmioty którym beneficjent powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu mogą je przetwarzać w takim zakresie, w jakim zostały im one powierzone. Jeśli beneficjent powierzy wykonawcy przetwarzanie danych wrażliwych wykonawca będzie mógł je przetwarzać bez żadnej dodatkowej zgody ze strony uczestnika.