Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 18-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano oceny wniosku, który po procedurze odwoławczej przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Z uwagi na fakt, iż termin jego złożenia gwarantował przekazanie wniosku do oceny merytorycznej dokonywanej podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wniosek o dofinansowanie, który uzyskałby podczas oceny merytorycznej liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania tj. (spełnił próg punktowy ustalony podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów) zostałby rekomendowany do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż oceniony projekt nie spełnił kryteriów horyzontalnych, nie otrzymał dofinansowania.

Do pobrania: