Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ocena formalna Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 20-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku ogłoszonego w dniu 14 grudnia 2011 r. naboru Wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do WUP w Poznaniu wpłynęło 351 Wniosków doktorantów o przyznanie stypendium.

Obecnie trwa ocena formalna przedmiotowych Wniosków przeprowadzana na podstawie Karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Stypendialnego. O wynikach oceny formalnej doktoranci zostaną poinformowani pisemnie.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zawiadamia, iż zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu Stypendialnego Wnioski o przyznanie stypendium spełniające wszystkie kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Stypendialną złożoną z pracowników WUP w Poznaniu oraz ekspertów w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe, legitymujących się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.