Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 7.2.2 i 7.3

data publikacji: 29-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursów otwartych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII nr PO KL/7.2.2/1/08, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej oraz nr PO KL/7.3/1/08 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2008 roku.

Komisja Oceny projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji
tj. 06.08.2008 r. włącznie.

Wyniki konkursów będą ogłaszane sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznaniu.