Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa po protestach w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.2.1/1/11

data publikacji: 24-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się dnia 26.09.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr POKL/8.2.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Do pobrania: