Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Normy czasu pracy bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną odbywającą staż w ramach projektów PO KL

data publikacji: 24-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki informuje, iż wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 226, poz. 1475), w wyniku której uległy zmianie normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego, nie wpływa na czas pracy osoby bezrobotnej niepełnosprawnej odbywającej staż. Obecne regulacje zawarte § 7 ust 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. 2009 Nr 14, poz. 1160) określają, że czas pracy bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Jednocześnie znowelizowana ustawa o rehabilitacji określa maksymalną normę czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, tj. 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Przepisy rozporządzenia dotyczące stażu nie stoją zatem w sprzeczności z nowelizacją ustawy o rehabilitacji, ponieważ maksymalna norma czasu pracy określana w ustawie o rehabilitacji nie będzie przekroczona w przypadku odbywania stażu przez osoby niepełnosprawne.

Do momentu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych należy stosować wobec osób niepełnosprawnych odbywających staż normę czasu określoną w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu, które posiada samoistny byt i nie pozostaje w kolizji ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.