Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL

data publikacji: 26-01-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż skorygowana została nowa wersja Instrukcji do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL w zakresie zasad wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 we wniosku o dofinansowanie. Zmiana wprowadzona zostanie w najbliższych dniach do nowej wersji 7.5 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL.

W instrukcji określono, że w polu 2.2 należy wybrać z listy rozwijanej, a w polach 2.3, 2.4, 2.5 należy wpisać odpowiednie dane dotyczące jednostki organizacyjnej (np. szkoły), jeżeli ta jednostka będzie stroną umowy o dofinansowanie na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia lub innego równoważnego dokumentu albo odpowiednie dane dotyczące właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jeżeli stroną umowy o dofinansowanie będzie ta jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną.

Jednocześnie wprowadzono zapis, że instytucja prowadząca nabór wniosków o dofinansowanie może w odpowiednim dokumencie dotyczącym tego naboru określić inne niż wskazane w instrukcji zasady wypełniania pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5, zgodne z praktyką przyjętą w tej instytucji w zakresie zawierania umów o dofinansowanie projektu, obowiązujące w odniesieniu do
projektodawców składających wnioski o dofinansowanie w ramach tego naboru.

W przypadku wniosków o dofinansowanie przygotowanych i złożonych zgodnie z pierwotną wersją instrukcji obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. instytucje prowadzące nabór wniosków mają prawo wezwać projektodawcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie do dostosowania treści pól 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 wniosku do praktyki przyjętej w danej instytucji.

Jednocześnie w przypadku projektów systemowych projektodawca może zostać wezwany do dokonania korekty wniosku w takim zakresie już na etapie oceny formalnej. Jednakże w przypadku naborów prowadzonych w trybie konkursowym – w celu zachowania równych szans projektodawców – takie wnioski nie powinny być odrzucane ani zwracane do poprawy na etapie oceny formalnej z powodu niezgodności z zasadami wprowadzonymi korektą instrukcji.

Plik do pobrania: