Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Grupa docelowa w Poddziałaniu 7.2.1

data publikacji: 29-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje interpretację Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO KL) dotyczącą wątpliwości odnośnie grupy docelowej w Działaniu 7.2.1. Jak wyjaśnia IZ grupami docelowymi w Priorytecie VII mogą być jedynie te osoby, które zostaną uznane za wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, o czym świadczyć może fakt posiadania lub doświadczania dysfunkcji utrudniających powrót na rynek pracy i czynne korzystanie z życia społecznego (np. ubóstwo, niepełnosprawność, uzależnienie, bezdomność). Jednocześnie należy zauważyć, że posiadanie co najmniej jednej z powyższych cech nie determinuje faktu zagrożenia wykluczeniem społecznym a jedynie jest jedną z przesłanek dla określenia występowania tego zjawiska. Dodatkowym wskaźnikiem jest np. sytuacja ekonomiczna takiej osoby czy fakt posiadania przez nią (lub braku) zatrudnienia. W związku z tym, osoby które będą rekrutowane do projektów w ramach Priorytetu VII muszą spełniać wszystkie przesłanki wykluczenia społecznego, na co wskazuje cel i charakter Priorytetu VII.

Jednocześnie, Instytucja Zarządzająca – tylko w szczególnie wyjątkowych przypadkach (np. gdy na etapie realizacji projektu okaże się że osoba wspierana podjęła pracę) – dopuszcza w ramach Priorytetu VII możliwość objęcia wsparciem osoby zatrudnionej (spełniającej przesłanki wykluczenia społecznego), o ile beneficjent wskaże, że pomimo faktu zatrudnienia osoba ta jest nadal zagrożona wykluczeniem społecznym i nie jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym a także utrzymać się samodzielnie na rynku pracy (np. z powodu zbyt niskich dochodów osiąganych z wynagrodzenia). Dotyczy to w szczególności takich kategorii osób, które z uwagi na swoje dysfunkcje (np. bezdomni, osoby niepełnosprawne, uzależnione itp.) nie będą w stanie bezpośrednio uczestniczyć w projektach prozatrudnieniowych realizowanych w ramach innych priorytetów (np. Priorytet VIII), z uwagi na konieczność wcześniejszego objęcia tych osób, odpowiednio dostosowanymi do ich potrzeb i możliwości działaniami z zakresu integracji społecznej, co jest niezbędne przed podjęciem działań podnoszących kwalifikacje na rynku pracy.