Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawca z Rumunii poszukuje partnerów ponadnarodowych do realizacji projektu

data publikacji: 07-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawca rumuński poszukuje partnerów zagranicznych do współpracy. Propozycje współpracy dotyczą nabywania/podnoszenia kwalifikacji osób z grup defaworyzowanych zamieszkujących na terenach wiejskich. Projekty przewidują między innymi przeprowadzenie studiów konkretnych przypadków, wymianę wiedzy i wizyty studyjne, opracowanie rekomendacji oraz wybór najlepszych rozwiązań proponowanych do wdrożenia.

Projekt pt. Integracja społeczna osób z grup defaworyzowanych zamieszkujących obszary wiejskie (Social Integration of the Disadvantaged Persons from Rural Areas) zakłada wybór około 30 osób, preferowane są osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo , które zostaną wyposażone w komputery a następnie przeszkolone w zakresie IT , co ma zwiększyć ich szanse na otrzymanie lepszej pracy oraz integrację społeczną i ekonomiczną.

Drugi projekt pt. Kwalifikacje w zawodach niezwiązanych z rolnictwem (Professional Qualifications in Non-agrarian Occupations) zakłada, iż na obszarach wiejskich istnieje potrzeba funkcjonowania zawodów innych niż rolnicze. Dlatego też przedsięwzięcie przewiduje organizację kursów w zawodach takich jak stolarz, kasjer, księgowy , pracownik socjalny, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing Pool”.