Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie na Litwie konkursu dotyczącego dyskryminacji na rynku pracy

data publikacji: 08-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Litwa ogłosiła konkurs na poziomie centralnym w temacie: Zmniejszanie dyskryminacji i przeciwdziałanie problemom społecznym na rynku pracy.

W ramach litewskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej pt. ”Jakość zatrudnienia i społeczna integracja” Litwa ogłosiła konkurs na poziomie centralnym w temacie „Zmniejszenie dyskryminacji i przeciwdziałanie problemom społecznym na rynku pracy”.

Cel priorytetu: redukcja dyskryminacji na rynku pracy i przeciwdziałanie problemom społecznym poprzez informowanie i edukowanie społeczeństwa.

Cel konkursu: zmniejszenie dyskryminacji na rynku pracy.

Działania przewidziane konkursem: Przygotowanie i wdrożenie działań, które pomogą w przeciwdziałaniu dyskryminacji na rynku pracy w odniesieniu do: płci, wieku, uprzedzeń pochodzenia rasowego lub etnicznego, religii lub przekonań, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, językowych, statusu społecznego (zgodnie z litewskim prawem dotyczącym równości szans).

Alokowany całkowity budżet EFS – 1,2 milion litów (347 544 euro).
Jednostkowy budżet projektu – maksymalnie 400 000 litów (115 848 euro).
Maksymalny czas trwania projektu – 24 miesiące.
Ponadnarodowość stanowi jedno z kryteriów wyboru projektów.
Termin konkursu – 20 stycznia - 2 kwietnia 2012r.

Dodatkowe informacje:
Liongina Beinoraviciene
Ministry of Social Security and Labour
Chief Specialist of Structural Support Policy division
A.Vivulskio Str. 11
LT-03610 Vilnius
Phone: +370 5 266 8194
E-mail: Liongina.Beinoraviciene@socmin.lt