Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projektodawcy zagraniczni poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektów

data publikacji: 08-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Projektodawcy zagraniczni poszukują partnerów ponadnarodowych do realizacji projektów:

  1. Instytucja prywatna z Flandrii - .vzw VSKO – Adult education unit (VDKVO) poszukuje partnera zagranicznego do projektu, którego działania będą koncentrowały się zagadnieniach związanych z ułatwieniem dostępu do rynku pracy, ułatwieniem włączenia społecznego osobom z grup defaworyzowanych oraz zwiększeniem udziału osób po 45 roku życia w dziedzinie podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. Projekt skierowany będzie do osób długotrwale bezrobotnych, osób do 25. roku życia – nieaktywnych zawodowo oraz osób z grup defaworyzowanych. Realizacja projektu przewidziana została na okres wrzesień 2012 r. – sierpień 2014 r. 
  2. Projektodawca prywatny z Flandrii, którego projekt „DidiTalent” zaplanowany jest do realizacji w okresie wrzesień 2012 r. – wrzesień 2014 r., poszukuje partnera zagranicznego do współpracy. Działania podejmowane w ramach projektu będą miały na celu poprawę kompetencji cyfrowych i umiejętności ICT, skierowane będą do osób z grup defaworyzowanych i przyczynią się do ułatwienia dostępu do rynku pracy tym osobom. Celem projektu będzie wymiana kompetencji na poziomie jednostki i społeczności w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych poprzez zastosowanie i zaadaptowanie dwóch modeli – dobrych praktyk z Wielkiej Brytanii. Współpraca ponadnarodowa będzie opierała się na wymianie wiedzy oraz wizytach partnerów. 
  3. RESOC Mid West Flanders – projektodawca z Flandrii poszukuje partnera do projektu zaplanowanego do realizacji w okresie wrzesień 2012 r. – sierpień 2014 r., skierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, osób zatrudnionych, osób z grup defaworyzowanych oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach społecznych. Projekt dotyczyć będzie zagadnień związanych z ekonomią społeczną oraz tematyki wzmocnienie polityki HR w przedsiębiorstwach. Współpraca ponadnarodowa w projekcie będzie koncentrowała się na wspólnej wymianie wiedzy dotyczącej defaworyzowanych grup, rozwoju modeli biznesowych, udziale w ekonomii społecznej i biznesie. 
  4. Projektodawca prywatny z Flandrii, którego projekt skierowany będzie do byłych więźniów, poszukuje partnera zagranicznego do współpracy przy jego realizacji. Projekt porusza problem reintegracji osób opuszczających zakłady karne i ich ponownego przystosowania do rynku pracy, zwłaszcza w kontekście niskiego wykształcenia oraz niskich kwalifikacji i umiejętności tej grupy docelowej. Aby możliwe było rozwiązanie tego problemu konieczne jest opracowanie strategii i programów, które umożliwią wzrost zatrudnienia i jednocześnie redukcję recydywy więźniów i byłych więźniów. Współpraca ponadnarodowa będzie koncentrowała się na wymianie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie już wdrożonych programów, a także wartości dodanej jaką niesie ze sobą funkcjonowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej w zakresie rozwoju umiejętności i kompetencji. 
  5. Instytucja publiczna z Flandrii poszukuje partnerów do projektu ,który realizowany będzie w okresie marzec 2012 r. – marzec 2013 r. i skierowany będzie do nieaktywnych zawodowo osób do 25 roku życia, osób z grup defaworyzowanych oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu będą dotyczyły zagadnień związanych z wykluczeniem cyfrowym w kontekście dostosowania pracowników i ich umiejętności do zmieniającej się gospodarki i społecznej ekonomii oraz związanego z tym wzrostu uczestnictwa i udziału w edukacji. W ramach współpracy ponadnarodowej podejmowane będą działania w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń oraz zastosowania dobrych praktyk – sprawdzonych modeli we wskazanym zakresie. 
  6. University College Ghent świadczący usługi szkoleniowe z Flandrii poszukuje partnera zagranicznego do realizacji projektu zaplanowanego na okres lipiec 2012 r. – czerwiec 2014 r.. Projekt będzie skierowany do nieaktywnych zawodowo osób do 25. roku życia oraz osób zatrudnionych. Działania podejmowane w ramach projektu dotyczyć będą tematyki zarządzania zasobami ludzkimi w obliczu zmieniającej się gospodarki. Współpraca ponadnarodowa w projekcie będzie opierała się na wymianie wiedzy i doświadczenia, poszukiwaniu nowych rozwiązań i tworzeniu nowych modeli.
  7. Katholieke Hogeschool Leuven z Flandrii poszukuje partnera zagranicznego do realizacji projektu zaplanowanego do realizacji w okresie wrzesień 2012 r. – sierpień 2014 r. Projekt będzie koncentrował działania wokół zagadnień związanych z dostosowaniem pracowników i ich umiejętności do zmieniającej się gospodarki, wsparciu organizacji pracowniczych w dostosowaniu do szybkich zmian ekonomicznych i standardów organizacji. Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do osób zatrudnionych, osób po 50. roku życia, kobiet i osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. Głównym problemem na jakim będzie skupiał się projekt jest brak zainteresowania wykonywaniem zawodu pielęgniarki, natomiast celem projektu będzie przyciągnięcie nowych pielęgniarek do wykonywania zawodu oraz pokonywanie barier w jego wykonywaniu. Współpraca ponadnarodowa będzie obejmowała wymianę doświadczenia oraz wizyty zagraniczne. 
  8. Voka – Chamber of Commerce West Flanders – Projektodawca prywatny z Belgii poszukuje partnera do realizacji projektu zaplanowanego do realizacji w okresie marzec 2012 r. – marzec 2014 r. Projekt będzie adresowany do osób zatrudnionych i samozatrudnionych, a jego działania będą koncentrowały się na wspieraniu młodych przedsiębiorców – przekazywaniu wiedzy i dzieleniu się doświadczeniem, którzy potrzebują wsparcia zwłaszcza w zakresie handlu międzynarodowego i międzynarodowego rozwoju.

Więcej szczegółowych informacji na temat ww. projektów znajduje się stronie internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki www.kiw-pokl.org.pl oraz w zakładce Współpraca ponadnarodowa/Baza partnerów ponadnarodowych „Fishing pool”.