Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych (wersja 5.3.0)

data publikacji: 09-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 27 stycznia 2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL (IZ PO KL) udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) oznaczoną numerami 5.3.0.

W ramach przedmiotowej wersji wprowadzono zmiany wynikające między innymi z przeglądu śródokresowego PO KL:

  1. Dostosowano słowniki pól osi priorytetowej do zmian wprowadzonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. 
  2. Dostosowano zakres wskaźników w tabeli 7 postępu rzeczowego do zmian wprowadzonych w Zasadach Systemu Sprawozdawczości PO KL oraz dodano nową tabelę – „Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej”. 
  3. Wprowadzono mechanizm pozwalający na wyeksportowanie danych Załącznika 1 do formatu .XLS bez konieczności posiadania oprogramowania MS Office na komputerze użytkownika. 
  4. Dodano mechanizm importu oraz eksportu danych Załącznika 1 do pliku w formacie .CSV.
  5. W tabelach 2 oraz 7 Postępu rzeczowego dodano mechanizm uzupełniający komórki wartościami zerowymi. 
  6. Zaktualizowano plik instrukcji wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dla wniosków o płatność składanych za okres do 31 stycznia 2012 r. istnieje możliwość skorzystania z wersji 4.2.9 GWP.

Od 1 lutego 2012 r. jedyną obowiązującą wersją GWP będzie 5.3.0. Wersja ta będzie również obowiązywała przy wprowadzaniu korekt dla wniosków złożonych wcześniej w wersji 4.2.9 GWP (wnioski o płatność przygotowane w wersji 4.2.9 GWP po wczytaniu do wersji 5.3.0 ulegną automatycznej konwersji do nowej wersji GWP).

Niniejsza aplikacja jest dostępna na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu http://www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Generatory wniosków.