Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.4 PO KL - KOP z dnia 21 listopada 2011 r.

data publikacji: 13-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyły się w dniu 21 listopada 2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Podczas posiedzenia Komisji dokonano oceny wniosków, które po procedurze odwoławczej przeszły pozytywnie ocenę formalną. Z uwagi na fakt, iż termin ich złożenia gwarantował przekazanie wniosków do oceny merytorycznej dokonywanej podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, wniosek o dofinansowanie, który uzyskał podczas oceny merytorycznej liczbę punktów uprawniającą do uzyskania dofinansowania tj. (spełnił próg punktowy ustalony podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów) został rekomendowany do dofinansowania i otrzymał dofinansowanie.

Do pobrania:
LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (*pdf)