Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wytyczne do określania korekt finansowych

data publikacji: 30-07-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Komisja Europejska, biorąc pod uwagę opinię Trybunału Obrachunkowego, wskazującego na potrzebę wzmożenia działań mających na celu kontrolę przestrzegania prawa zamówień publicznych oraz dokonywania korekt finansowych w przypadku wykrycia jego naruszeń, opracowała dokument regulujący ww. kwestie. Dokument przyjął postać Wytycznych do określania korekt finansowych nakładanych na wydatki ponoszone z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności w przypadku naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

Przedmiotowe Wytyczne zawierają wyrażone procentowo wielkości korekt finansowych przypisane konkretnym rodzajom naruszeń prawa zamówień publicznych. Mają one w założeniu stanowić narzędzie dla odpowiednich służb Komisji Europejskiej w procesie odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w wyniku naruszenia ww. przepisów.

Zobacz: Ważne dokumenty