Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.4 PO KL - KOP 30.09. - 27.10.2011 r.

data publikacji: 14-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 30 września – 27 października 2011r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Z uwagi na fakt, iż kwota środków pieniężnych dostępnych w ramach Działania 9.4 została rozdysponowana podczas Pierwszego Posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach 09 września – 06 października 2011 r., wnioski o dofinansowanie, które zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach niniejszego posiedzenia nie otrzymały dofinansowania.

Do pobrania:

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty (*pdf)