Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Działania 9.4 PO KL (po proteście)

data publikacji: 17-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.4/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty rozpocznie się w dniu 24 lutego br.
Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.
Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.