Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Możliwości wykorzystania w ramach projektów PO KL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz procedur określonych w PZP

data publikacji: 17-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje stanowisko odnośnie możliwości wykorzystania w ramach projektów PO KL oszczędności osiągniętych w wyniku zastosowania zasady konkurencyjności oraz procedur określonych w PZP. Powyższe stanowisko znalazło odzwierciedlenie w treści zaktualizowanej wersji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (Wytyczne).

Zgodnie z Podrozdziałem 3.4 pkt. 11 Wytycznych z dnia 15.12.2011 r. „w przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zasady konkurencyjności, przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie oszczędności te mogą być wykorzystane przez Beneficjenta za zgodą podmiotu będącego stroną umowy wyłącznie w przypadku zwiększenia rezultatów i produktów projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie projektu przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba, że Beneficjent wykaże konieczność przeznaczenia oszczędności na pokrycie wydatków poniesionych w wysokości większej, niż zaplanowana w wyniku znaczącego wzrostu cen.
W przypadku braku zgody podmiotu będącego stroną umowy o dofinansowanie projektu oszczędności pomniejszają wartość projektu
”.

Powyższy zapis Wytycznych ma zastosowanie do pojedynczego zamówienia, w wyniku którego dojdzie do powstania oszczędności przekraczających 10% środków alokowanych na dane zadanie merytoryczne. W konsekwencji, ww. reguła nie będzie obejmować sytuacji, w których oszczędności przekraczające 10% środków alokowanych na dane zadanie wynikać będą z przeprowadzenia większej liczby drobnych zamówień. Nie podlegają one bowiem sumowaniu.

Jednocześnie WUP w Poznaniu zwraca uwagę, iż „oszczędności powinny być zgłaszane do Instytucji Pośredniczącej na bieżąco i w przypadku braku zgody IP na ich ponowne wykorzystanie – pomniejszają one wartość projektu. Jednocześnie każdorazowo decyzje o ewentualnym aneksowaniu umowy o dofinansowanie projektu w celu zmniejszenia dofinansowania podejmuje instytucja będą stroną umowy o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę potrzebę uwolnienia dotacji”. Zapis ten odnosi się bezpośrednio do treści Podrozdziału 3.4 pkt. 11 Wytycznych.