Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Plan Działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - po zmianach

data publikacji: 21-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż dnia 14 lutego br. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie uchwały nr 90 Komitetu Monitorującego PO KL podjętej w dniu 26 stycznia br. zatwierdziła zmiany w Planie Działania na rok 2012 zgodnie z wnioskiem Instytucji Pośredniczącej (zestawienie zmian poniżej):

Lp.
Miejsce w Planie
działania
Dotychczasowy
zapis
Zmodyfikowany zapis
1.    
B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski
2.    
Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu
1.         Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej.
Brak
3.    
Kwota planowanych wydatków w projekcie
Wartość w roku 2012 oraz ogółem w projekcie.
4 990 000,00 zł
(748 500,00 zł)
Wartość w roku 2012 oraz ogółem w projekcie.
2 090 000,00 zł
(313 500,00 zł)
4.    
Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
(w roku 2012 oraz ogółem w projekcie)
•           liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 600;
•           liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 420;
•           liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 240;
•           liczba zespołów interdyscyplinarnych nowoutworzonych i zespołów kontynuujących działalność – 20;
•           liczba porozumień ops/pcpr z pup - kontynuacja zawartych i nawiązanie nowych porozumień – 60;
Brak
5.    
Kryteria dostępu
2.         Projekt zakłada realizację działań, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.
3.         Projekt zakłada realizację wspólnych szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych.
5.         Projekt zakłada realizację diagnozy potrzeb uczestników projektu (w szczególności pracowników OPS i PCPR) w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania form i tematyki oferowanego wsparcia.
7.         Projekt zakłada realizację modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR, mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizującego.
Brak
6.    
B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM
Planowany tytuł projektu
Podnoszenie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez studia I i II stopnia, studia podyplomowe, doktoranckie oraz kursy zawodowe.
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce
7.    
Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach projektu
Brak
1.         Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz kadr prowadzących pracę z rodziną, działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej.
7.         Realizacja wspólnych szkoleń dla kadr pomocy społecznej i kadr prowadzących pracę z rodziną oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie współdziałania tych instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej.
8.    
Kwota planowanych wydatków w projekcie
W roku 2012:
310 000,00 zł
(46 500,00 zł)
Całkowita wartość projektu:
2 310 000,00 zł
(346 500,00 zł)
W roku 2012:
3 210 000,00 zł
(481 500,00 zł)
Całkowita wartość projektu:
5 210 000,00 zł
(781 500,00 zł)
9.    
Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
Brak
(w roku 2012 oraz ogółem w projekcie)
·         liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 600;
·         liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 420;
·         liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym – 240;
·         liczba zespołów interdyscyplinarnych nowoutworzonych i zespołów kontynuujących działalność – 20;
·         liczba porozumień ops/pcpr z pup - kontynuacja zawartych i nawiązanie nowych porozumień – 60;
10.     
Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu
Brak
(w roku 2012 oraz ogółem w projekcie)
·         liczba pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym w zakresie współdziałania instytucji pomocy społecznej na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w celu ich aktywizacji społeczno-zawodowej - 30
11.     
Kryteria dostępu
Brak
1.            Projekt zakłada realizację działań, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.
2.         Projekt zakłada realizację wspólnych szkoleń dla pracowników PUP i OPS w ramach prac zespołów interdyscyplinarnych.
3.         Projekt zakłada realizację diagnozy potrzeb uczestników projektu (w szczególności pracowników OPS i PCPR) w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania form i tematyki oferowanego wsparcia.
4.         Projekt zakłada realizację modułów szkoleniowych lub innych form wsparcia dla pracowników OPS i PCPR, mających na celu rozwój ich umiejętności w zakresie identyfikacji potrzeb klientów pomocy społecznej i projektowania dla nich wsparcia aktywizującego.
12.     
Kryteria dostępu
Projekt zakłada realizację diagnozy potrzeb uczestników projektu (w szczególności pracowników OPS i PCPR) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowania form i tematyki oferowanego wsparcia.
Brak

Do pobrania: