Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL - KOP w dniu 16.11.2011 - po protestach

data publikacji: 22-02-2012
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniu 16.11.2011 r., w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

LISTA RANKINGOWA w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (*pdf)