Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Działania 9.2 PO KL KOP z dnia 28.10.2011 r. - po protestach

data publikacji: 29-02-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, która odbyła się w dniu 28 października 2011r., w ramach konkursu otwartego
nr PO KL/9.2/1/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

LISTA RANKINGOWA w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. (*pdf)