Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista gmin z terenu województwa wielkopolskiego o najniższym w skali regionu stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, na terenie których możliwe jest tworzenie przedszkoli w ramach Poddziałania 9.1.1

data publikacji: 07-03-2012

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w pierwszym kwartale 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listę 30% gmin z terenu województwa wielkopolskiego o najniższym w skali regionu stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, na których terenie możliwe jest tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego).
Metodologia pomiaru upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w gminie X. Wskaźnik należy mierzyć jako relację liczby dzieci w wieku 3-5 lat w ośrodkach edukacji przedszkolnej do liczby dzieci w wieku 3-5 lat ogółem w danej gminie.

Źródło danych:
Wartość A – Bank Danych Lokalnych GUS, Tablice: Wybrane cechy w latach (www.stat.gov.pl):
Kategoria: wychowanie przedszkolne, grupa: przedszkola, podgrupa: dzieci według płci (przedszkola bez specjalnych oraz przedszkola specjalne; przyporządkowanie ogółem; dzieci od 3-6 lat ogółem106);
Kategoria: wychowanie przedszkolne, grupa: przedszkola, podgrupa: dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (dzieci od 3-6 lat ogółem106);
Kategoria: wychowanie przedszkolne, grupa: punkty przedszkolne, podgrupa: dzieci według wieku (ogółem; 3, 4, 5 lat);
Kategoria: wychowanie przedszkolne, grupa: zespoły wychowania przedszkolnego, podgrupa: dzieci według wieku (ogółem; 3, 4, 5 lat).

Wartość B – Bank Danych Lokalnych GUS, Tablice: Wybrane cechy w latach (www.stat.gov.pl):
Kategoria: ludność, grupa: stan ludności i ruch naturalny, podgrupa: ludność według pojedynczych roczników wieku i płci (3, 4, 5 lat).

Instytucja Pośrednicząca PO KL zastrzega możliwość aktualizacji przedmiotowego zestawienia w przypadku opublikowania przez GUS danych za rok 2011 przed ogłoszeniem naboru w ramach konkursu Poddziałania 9.1.1 w roku 2012.

Do pobrania:

Gminy, na których terenie możliwe jest tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w ramach konkursu w Priorytecie IX, Poddziałaniu 9.1.1, typie 1. (*pdf)