Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Stanowisko Instytucji Zarządzającej PO KL dotyczące możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego z podatku VAT

data publikacji: 09-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) dotyczące możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego z podatku VAT.

W związku z rozbieżnymi interpretacjami Izb Skarbowych w zakresie możliwości zwolnienia usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania z podatku VAT, Minister Rozwoju Regionalnego wystąpił do Ministra Finansów z prośbą o wydanie interpretacji ogólnej, wyjaśniającej wątpliwości we wspomnianym wyżej zakresie. Zgodnie z przedstawioną przez Ministra Finansów opinią, ocena kwalifikowalności podatku VAT związanego z usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), uzależniona jest od zaistniałych okoliczności faktycznych, w związku z czym nie jest uzasadnione wydawanie interpretacji ogólnej. Jakkolwiek Minister Finansów nie przedstawił jednolitego stanowiska w tym zakresie, to jednak wskazał, iż m.in.:

  • zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, finansowane w, co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane;
  • pojęcie „finansowanie ze środków publicznych" obejmuje zarówno sytuacje, gdy ww. usługi są opłacane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych, jak i gdy usługi te opłacają inne podmioty bezpośrednio dysponujące tymi środkami.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował, iż mając na uwadze przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z pózn. zm.), „większość usług w zakresie edukacji pozostała zwolniona od podatku od towarów i usług". W odniesieniu do art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy Minister wskazał, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w art. 44, kształcenie zawodowe i przekwalifikowanie definiowane jest następująco: „Usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust 1 lit. i) dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych".

Wspomniana definicja kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego ma zastosowanie w prawie podatkowym i stanowi podstawę do interpretacji przepisów podatkowych w tym zakresie.
Na podstawie ww. definicji, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL można stwierdzić, że wszystkie szkolenia w ramach Programu powinny stanowić usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Jednym z celów głównych Programu jest bowiem wzrost zatrudnienia. Stąd, generalnie przedmiot szkoleń realizowanych w ramach PO KL wiąże się z kształceniem zawodowym lub przekwalifikowaniem zawodowym zdefiniowanym w przepisach prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe, w opinii Instytucji Zarządzającej PO KL wszystkie szkolenia w ramach PO KL powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług, o ile są finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Należy podkreślić, iż decydujące znaczenie dla kwalifikowania podatku VAT pojawiającego się z tytułu szkoleń realizowanych w ramach PO KL ma ocena konkretnych okoliczności faktycznych. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez beneficjenta interpretacji podatkowej wydanej w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy, ocena kwalifikowalności podatku VAT powinna opierać się na tej interpretacji. Nie ma bowiem podstaw do kwestionowania stanowiska organu podatkowego, którego interpretacja jest wiążąca dla beneficjenta.

UWAGA: Instytucja Pośrednicząca województwa wielkopolskiego uzna za niekwalifikowany podatek VAT związany z wydatkami dotyczącymi zakupionych usług szkoleniowych ponoszonymi po dniu upublicznienia powyższej interpretacji tj. po 09.03.2012 r., chyba że Beneficjent przedstawi interpretację podatkową wydaną w jego indywidualnej sprawie przez organ podatkowy.