Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL - po protestach

data publikacji: 12-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przekazanych do oceny merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów po protestach, która odbyła się w dniu 03.01.2012 r., w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/7.2.1/2/11 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do pobrania: