Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

data publikacji: 20-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z podjęciem przez Komitet Monitorujący Programu Kapitał Ludzki uchwały nr 91 z 1 marca 2012 r. w sprawie zmian w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego PO KL oraz w sprawie zatwierdzenia zmiany brzmienia ogólnego kryterium formalnego wyboru projektów PO KL dotyczącego potencjału finansowego projektodawcy i partnerów, Instytucja Zarządzająca PO KL dokonała aktualizacji Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z 1 stycznia 2012 r.

Uchwała podjęta została m.in. w związku z koniecznością doprecyzowania ogólnego kryterium formalnego: roczny obrót projektodawcy i partnerów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z zapisami pkt. 3.6 wniosku oraz z budżetem projektu) w wyniku odmiennych od ogólnych zasad realizacji projektów inżynierii finansowej.

W ramach tego typu projektów udzielane będzie wsparcie zwrotne ze środków kapitału pożyczkowego, a więc istotne jest wskazanie, jakim kapitałem (pożyczkowym czy poręczeniowym) dysponuje podmiot ubiegający się o dofinansowanie i tym samym czy posiada on zdolność obsługi kapitału w określonej wysokości, nie zaś podanie we wniosku standardowej informacji o wysokości przychodów, które osiąga on w danym roku. Należy również podkreślić, że kapitał pożyczkowy w ramach Działania 6.2 PO KL nie stanowi przychodu beneficjenta, lecz jest wyodrębnionym funduszem, z którego udzielane jest wsparcie.

Aktualizacja dokumentu obejmuje jedynie modyfikację o charakterze technicznym, polegającą na dostosowaniu brzmienia ogólnego kryterium formalnego zawartego w Załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów do treści podjętej uchwały. W związku z powyższym nie dokonano zmiany daty zatwierdzenia dokumentu (22 grudnia 2011 r.), ani początkowej daty jego obowiązywania (1 stycznia 2012 r.). Wprowadzona modyfikacja ma wpływ merytoryczny wyłącznie na przyszły wybór projektów konkursowych w typie operacji nr (2) w Działaniu 6.2 PO KL (zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL z 1 stycznia 2012 r.).

Do pobrania: