Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie do składania wniosków w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL - projekty systemowe

data publikacji: 21-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza organy prowadzące szkoły podstawowe do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Wniosek można złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie od dnia 21.03.2012 r. do 30.04.2012 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerami tel.: 61 846 38 86 lub 61 846 38 85.

Do pobrania: