Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zamknięcie konkursów otwartych ogłoszonych w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2012 roku

data publikacji: 20-12-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż poniższe konkursy zostają zamknięte z dniem 31 grudnia br.

  • nr PO KL/7.2.1/1/12;
  • nr PO KL/7.2.2/1/12;
  • nr PO KL/8.1.1/1/12;
  • nr PO KL/8.1.2/1/12; 
  • nr PO KL/8.1.2/2/12;
  • nr PO KL/8.1.3/1/12;
  • nr PO KL/9.1.1/1/12;
  • nr PO KL/9.1.2/1/12;
  • nr PO KL/9.2/1/12; 
  • nr PO KL/9.6.1/1/12.

Jednocześnie informujemy, iż terminy ogłoszenia konkursów w 2013 roku zamieszczane będą sukcesywnie na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 28-09-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/9.6.1/1/12 zostaje zawieszony z dniem 5 października br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
w Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 29 sierpnia br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).
Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 07-08-2012

W terminie od 07.08.2012r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu odwiesza przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w trybie konkursu otwartego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.6  Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 07.08.2012 roku  
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
-         kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych (1);
-         programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych (2);
-         wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (3) ukierunkowane na:
a)   rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (a);
b)   podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty (b);
c)   rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu (c).
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowanych.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
 w ramach konkursu dostępna jest kwota:
3 162 460,47 PLN*
 
* Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów uwzględnia wniosek o dofinansowanie przyjęty do realizacji i znajdujący się na liście rankingowej, dla przedmiotowego konkursu, ogłoszonej dnia 18 lipca br. na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.6.1/1/12.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego  nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa

Zawieszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 25-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/9.6.1/1/12 zostaje zawieszony z dniem 4 maja br.

Zawieszenie naboru w Działaniu 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, w Poddziałaniu 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest faktem, iż na dzień 19 kwietnia br. wnioskowana kwota dofinansowania złożonych wniosków przekroczyła 100% środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie po dniu zawieszenia konkursu - wnioski pozostają bez rozpatrzenia i są archiwizowane w takim stanie w jakim trafiły do IOK (projektodawca zostaje pisemnie poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia).

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu będzie na bieżąco informował o stanie wykorzystania alokacji środków finansowych oraz o wznowieniu bądź o zamknięciu konkursu.

Konkurs otwarty PO KL/9.6.1/1/12

data publikacji: 28-03-2012

W terminie od 28.03.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje w trybie konkursu otwartego wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Priorytet  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 9.6  Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych
Informacja o naborze
Termin składania wniosku:
od dnia 28.03.2012 roku  
w godzinach od 7.30 do 15.30
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Harmonogram konkursu dostępny na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl.
Miejsce składania wniosku:
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy                         w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej
Sposób składania wniosku:
Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.
Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Pośredniczącej.
Na co i kto może składać wnioski
Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) / (łamaną przez) nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
- kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych (1);
- programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych           w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych (2);
- wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (3) ukierunkowane na:
a)   rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (a);
b)   podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty (b);
c)   rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu (c).
Kryteria wyboru projektów:
Określone w pkt. IV Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Finanse
Procent dofinansowania projektu:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wydatków kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:
W ramach konkursu nie określono maksymalnej kwoty dofinansowania projektu.
Minimalna wartość projektu:
50 000,00 PLN
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji
 w ramach konkursu dostępna jest kwota:
3 162 460,47 PLN
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka Menu/Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Wzór umowy o dofinansowanie:
Do pobrania ze strony internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl, zakładka                 
Menu/Konkursy/Nabór projektów/Konkurs nr PO KL/9.6.1/1/12.
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Określone w pkt. 4.6 Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego  nr  PO KL/9.6.1/1/12.
Ważne informacje:
Dokumentacja dotycząca naboru dostępna jest w Punkcie Informacyjnym
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl
Linki

Dokumentacja konkursowa