Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.1.1/1/12

data publikacji: 30-03-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 30 marca 2012 roku ogłoszony zostaje konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 30.03.2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych konkursów wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.