Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie KOP w ramach Poddziałania 8.2.1

data publikacji: 07-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.2.1/1/08 dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – projekty konkursowe odbędzie się w dniu 22 września 2008 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, które zostaną pozytywnie ocenione w trakcie oceny formalnej. Aby wniosek został przekazany do oceny merytorycznej, należy go złożyć co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Komisji tj. 04.09.2008 r. włącznie.

Wyniki konkursu będą ogłaszane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.