Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 03-04-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL
(konkurs otwarty nr PO KL/8.1.1/1/12)

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-12:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL
12:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 11 kwietnia 2012 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefoniczne najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spotkania informacyjnego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej informuje, iż Punkt Informacji i Promocji EFS nie konsultuje przygotowywanych przez Beneficjentów wniosków z uwagi na fakt, iż reprezentuje Instytucję Ogłaszającą Konkurs.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Wyjaśnienia dotyczące kwestii problemowych poruszonych podczas spotkania informacyjnego z dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

data publikacji: 19-04-2012

1. Średnie przedsiębiorstwa ubiegające się o pomoc publiczną nie chcą przedstawiać swych sprawozdań finansowych, nawet do wglądu. Czy istnieje taka możliwość, by składały oświadczenie, iż przedsiębiorstwa te nie są zagrożone bez przedstawiania sprawozdań?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z 29 marca 2010 r. przedsiębiorstwa ubiegające się o jej przyznanie są zobowiązane do przedstawienia sprawozdania finansowego za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzonego zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zapis ten dotyczy zarówno mikro, małych jak i średnich przedsiębiorstw, lecz dopuszczono możliwość przedkładania sprawozdań finansowych jedynie do wglądu podmiotowi udzielającemu pomocy bez konieczności ich przechowywania i archiwizacji. W takiej sytuacji podmiot udzielający pomocy powinien oświadczyć w formie pisemnej, że ww. dokumenty zostały przedłożone do wglądu, a z ich analizy wynika, iż podmiot ubiegający się o pomoc spełnia warunki uprawniające go do otrzymania pomocy de minimis.
W przypadku udzielania pomocy innej niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, mikro oraz małe przedsiębiorstwa nie przekazują sprawozdań finansowych ubiegając się o ww. pomoc.
W związku z powyższym, średnie przedsiębiorstwa są zobowiązane do przedkładania sprawozdań finansowych bez względu na to, o jaki rodzaj pomocy się ubiegają. Złożenie przez nich oświadczeń, iż nie są przedsiębiorstwami zagrożonymi, nie jest wystarczające.

2. Czy istnieje możliwość organizacji szkoleń dla pilotów samolotów odrzutowych w Niemczech? W Polsce nie ma symulatorów odpowiednich do przeprowadzenia tego typu szkolenia.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty powinny być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. W przypadku, gdy jest to uzasadnione celem projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub jego części poza granicami kraju, przy czym konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego we wniosku o dofinansowanie projektu (ze wskazaniem możliwie szczegółowo planowanego miejsca realizacji projektu) i przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach Dokumentacji konkursowej Poddziałania 8.1.1 PO KL