Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL

data publikacji: 03-04-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL
(konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12)

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2012 r.
Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, Budynek B, sala 55

Harmonogram spotkania:
10:30-11:00 Rejestracja uczestników spotkania informacyjnego
11:00-12:30 Spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL
12:30 Zakończenie

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.
W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 5 kwietnia 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 5 kwietnia 2012 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefoniczne najpóźniej na 2 dni robocze przed datą spotkania informacyjnego. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej informuje, iż Punkt Informacji i Promocji EFS nie konsultuje przygotowywanych przez Beneficjentów wniosków z uwagi na fakt, iż reprezentuje Instytucję Ogłaszającą Konkurs.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Do pobrania:

Dot. konkursu: PO KL/9.1.1/1/12 ogłoszonego w dniu 30.03.2012 r.

data publikacji: 18-04-2012

W związku z ogłoszeniem w dniu 30.03.2012 r. konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz licznymi wątpliwościami związanymi z zapewnieniem trwałości wspartych w ramach PO KL ośrodków wychowania przedszkolnego, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z kryterium dostępu projektodawca ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

Beneficjent, aby spełnić kryterium dostępu dotyczące trwałości projektu powinien w treści wniosku o dofinansowanie zawrzeć stosowną deklarację, co powoduje, że obowiązek zapewnienia trwałości rezultatów projektu będzie wynikał bezpośrednio z zapisów umowy o dofinansowanie projektu, zawieranej pomiędzy projektodawcą, a instytucją organizującą konkurs. Zgodnie z § 14 ust 2 umowy beneficjent każdego projektu PO KL ma obowiązek zachować rezultaty projektu w zakresie i terminie, o których mowa we wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym, trwałość rezultatów projektu mierzona będzie przede wszystkim poprzez monitorowanie stopnia utrzymania osiągniętych rezultatów projektu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków edukacji przedszkolnej do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, iż w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania wygenerowanych w ramach projektu miejsc przeszkolonych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Tym samym może zdarzyć się sytuacja, gdy ogólny bilans miejsc w przedszkolach w gminie ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmiany demograficzne powodujące spadek liczby dzieci w kolejnych rocznikach, które powinny zostać objęte edukacją przedszkolną. Należy jednak podkreślić, iż prawidłowo dokonana analiza zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej, a także dopasowanie do niej zakresu wsparcia i okres realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie projektu oraz ich weryfikacja na etapie oceny wniosku i decyzji o dofinansowaniu, powinny skutecznie zapobiegać opisanej powyżej sytuacji.

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach dokumentacji konkursowej Poddziałania 9.1.1 PO KL