Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja dokumentu "FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL"

data publikacji: 05-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaktualizowała dokument pt. „FAQ w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL”. Stanowi on zestaw odpowiedzi, przygotowanych na podstawie najczęściej kierowanych do Instytucji Zarządzającej pytań dotyczących interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL” (wersji: z 15 grudnia 2011 r., z 22 listopada 2010 r. oraz z 28 grudnia 2009 r.).

W ramach aktualizacji, do dokumentu włączono komunikaty i stanowiska dotyczące kwestii kwalifikowalności, które ukazywały się na stronie www.efs.gov.pl jako odrębne dokumenty, niebędące częścią poprzedniej wersji FAQ (w tym, stanowiska IZ PO KL w zakresie zatrudniania i wynagradzania personelu projektu). Ponadto, został on poszerzony m.in. o kwestie: projektów partnerskich, kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem (stawek jednostkowych, kwot ryczałtowych), zasady efektywnego zarządzania finansami, wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również tematykę zasady konkurencyjności oraz rozliczania kosztów osobowych w projekcie.

W celu zapewnienia właściwego stosowania zapisów FAQ, przy każdej z odpowiedzi zamieszczono informację o okresie jej obowiązywania.

Informacje zawarte w dokumencie są ogólnymi interpretacjami Instytucji Zarządzającej PO KL, które nie uwzględniają specyficznych uwarunkowań poszczególnych projektów realizowanych w ramach PO KL.

Do pobrania: