Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL

data publikacji: 05-04-2012

                          

Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
zaprasza potencjalnych Beneficjentów (projektodawców) na

Spotkanie informacyjne dotyczące
Dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL
(konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1/1/12)

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2012 r.
w trakcie konferencji informacyjnej PO KL pt.:
„Wprowadzenie do szóstego roku wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
Miejsce: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10
Sala 340 (aula)

Podczas spotkania zostanie omówiona Dokumentacja konkursowa ww. konkursu oraz zasady obowiązujące projektodawców przy aplikowaniu o środki PO KL w ramach EFS w roku 2012.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących ogłoszonego konkursu, na które chcieliby Państwo uzyskać odpowiedzi w trakcie spotkania informacyjnego, WUP w Poznaniu zwraca się z prośbą o wypełnienie formularza pytań i przesłanie go na adres infoefs@wup.poznan.pl najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2012 r.

Warunkiem udziału w spotkaniu informacyjnym jest przesłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: infoefs@wup.poznan.pl. Zgłoszenie należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2012 r. O zakwalifikowaniu się do udziału w spotkaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przyjęcia jednej osoby z danej instytucji. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Formularz zgłoszeniowy oraz formularz pytań dostępne są na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Aktualności/Zaproszenie na konferencję informacyjną w dniu 17 kwietnia 2012 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Punkt Informacji i Promocji Europejskiego Funduszu Społecznego
tel. 61 846 38 23

Pytania i odpowiedzi ze spotkania informacyjnego w ramach Dokumentacji konkursowej Poddziałania 7.2.1 PO KL