Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL (po protestach)

data publikacji: 10-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.2/2/11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbędzie się w dniu 12 kwietnia br.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosku, którego protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.