Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Zakończenie oceny formalnej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 PO KL

data publikacji: 11-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 marca br. zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski”, Poddziałanie 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Spośród 351 wniosków, które wpłynęły do WUP w Poznaniu, 2 wnioski zostały wycofane, 7 wniosków odrzucono z powodu niespełnienia wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 3 Regulaminu Stypendialnego. Do oceny merytorycznej przekazano 342 wnioski spełniające wszystkie kryteria formalne.

Od dnia 19 marca br. trwają obrady Komisji Stypendialnej ds. oceny merytorycznej wniosków, w skład której wchodzą pracownicy WUP w Poznaniu oraz eksperci w dziedzinach, których dotyczą prace naukowe, legitymujący się stopniem naukowym minimum doktora habilitowanego.

Ponadto WUP w Poznaniu informuje, iż lista rankingowa oraz lista osób rekomendowanych do dofinansowania zostaną opublikowane na stronie internetowej WUP w Poznaniu po zakończeniu obrad Komisji.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.