Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Unieważnienie konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12

data publikacji: 13-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku ze stwierdzoną pomyłką w Dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr POKL/7.2.1/1/12, dotyczącą wykazu gmin, na obszarze których w roku 2011 nie był realizowany projekt systemowy w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL, przedmiotowy konkurs zostaje unieważniony.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż konkurs otwarty nr POKL/7.2.1/1/12 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostanie ponownie otwarty w dniu 16 kwietnia br.