Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Wynagrodzenia pracowników uczelni

data publikacji: 16-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (IZ PO KL) dotyczące kwalifikowalności wynagrodzenia pracowników uczelni z tytułu wykonywania zadań w ramach projektów PO KL.

Zgodnie z art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późń. zm.; dalej: upsw), senat uczelni może przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, jeżeli uczelnia posiada na ten cel środki pochodzące z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 upsw. Z ww. przepisu wynika, że senat uczelni ma samodzielność w określeniu zarówno wysokości dodatkowych środków przeznaczonych na zwiększenie wynagrodzenia, jak i form przyznawania tych środków (np. zwiększenie podstawowego wynagrodzenia w wyniku zmiany umowy o pracę/aktu mianowania w drodze aneksu, umowa cywilnoprawna, dodatek do wynagrodzenia).

Niemniej jednak, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej: Wytyczne) wszystkie wydatki w ramach PO KL, w tym wydatki na wynagrodzenie pracowników uczelni z tytułu wykonywania zadań w ramach projektów, muszą spełniać podstawowe zasady kwalifikowalności określone w podrozdz. 3.1 Wytycznych, takie jak m.in. racjonalność i efektywność, tj. zgodność ze stawkami rynkowymi oraz spełnienie wymogów efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat). Do wydatków tych zastosowanie mają także zapisy podrozdz. 4.5 Wytycznych, w tym zapis podrozdz. 4.5 pkt 8 Wytycznych, zgodnie z którym „wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u beneficjenta”, przy czym stawki stosowane u beneficjenta stanowią realne stawki wypłacane u beneficjenta standardowo na danym stanowisku poza projektami finansowanymi ze środków funduszy strukturalnych.

W związku z powyższym, sam fakt, że stawki dla projektów finansowanych w projektach PO KL ustalone zostały w regulaminach uczelni przyjmowanych przez senat uczelni na podstawie art. 151 ust. 8 upsw, nie stanowi wystarczającej przesłanki dla ich automatycznego stosowania w ramach PO KL. Stawki, jakie są wskazywane w ww. regulaminach, mogą budzić zastrzeżenia co do ich racjonalności w kontekście zapisów Wytycznych, o ile odbiegają od stawek poza projektem. Należy zaznaczyć, że IZ PO KL nie neguje prawa senatu uczelni do niezawisłego ustalania wysokości wynagrodzeń pracowników uczelni. Niemniej jednak, w przypadku gdy wynagrodzenia te finansowane są w ramach PO KL, konieczne jest zastosowanie się przez beneficjentów do zasad wynikających z Wytycznych. Oznacza to, że nawet jeśli warunki wynagradzania personelu projektu wynikają z uchwały senatu uczelni, to w ramach projektu PO KL nie mają automatycznego zastosowania. Obowiązkiem IZ PO KL jest bowiem kwalifikowanie wynagrodzeń (w tym dodatków) zgodnie z zasadami kwalifikowalności, w tym z podstawowymi zasadami racjonalności wydatkowania środków publicznych. Z kolei obowiązkiem Instytucji Pośredniczącej jest przyjmowanie do dofinansowania takich projektów, które spełniają wymogi Wytycznych, jak i rozliczanie projektów zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w programie.

Jeżeli chodzi o szczegółowe uregulowania związane ze zwiększonymi wynagrodzeniami lub tzw. „wynagrodzeniami uzupełniającymi”, należy wskazać, że jeżeli zwiększenie wynagrodzenia następuje poprzez aneksowanie umowy o pracę/aktu mianowania, do zwiększonego wynagrodzenia nie stosuje się zasad dotyczących dodatków (zgodnie z podrozdz. 4.5.1 pkt 7 Wytycznych). Z kolei, jeśli pracownik uczelni zaangażowany jest do pracy w ramach więcej niż jednego projektu – w tym projektu PO KL – to zgodnie z podrozdz. 4.5 pkt 7 Wytycznych ma on obowiązek prowadzenia ewidencji godzin i zadań w celu wykazania, że łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie.

Natomiast, jeśli w regulaminie senatu uczelni przewidziano przyznawanie dodatku do wynagrodzenia, określając jego wysokość na poziomie wyższym niż określony w podrozdz. 4.5.1 pkt 7 Wytycznych, tj. wyższym niż 40% wynagrodzenia, wówczas tego typu regulacja nie stanowi podstawy do uznania dodatku za kwalifikowalny. Zgodnie bowiem z ww. zapisem Wytycznych, „przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego”. Zgodnie zaś z art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia personelu projektu podlegają weryfikacji podczas kontroli przeprowadzanej przez instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL a stosowanie w ramach projektów stawek niezgodnych ze stawkami rynkowymi i stosowanymi u beneficjenta poza projektami może prowadzić do nieprawidłowości w rozumieniu systemu raportowania o nieprawidłowościach.