Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Priorytet IX - kształcenie nauczycieli i wychowawców

data publikacji: 07-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Priorytetu IX PO KL zaplanowane zostały działania obejmujące wsparcie kierowane do osób i placówek objętych Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty realizujących proces kształcenia, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez wysokiej jakości usługi edukacyjne. W Priorytecie IX znajdują się zarówno działania skierowane bezpośrednio do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i słuchaczy szkół oraz placówek oświatowych jak i nauczycieli oraz wychowawców w tychże szkołach. Podział wsparcia kierowanego do dzieci, uczniów i słuchaczy oraz kadry systemu oświaty wyrażony został w konstrukcji Działań Priorytetu IX. Jednakże w przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe są odstępstwa od tej reguły.

W Działaniach i Poddziałaniach Priorytetu IX, w typach projektów, w których głównymi grupami docelowymi są dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice (Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej) oraz uczniowie i słuchacze szkół oraz placówek oświatowych (Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego), należy uznać, że grupy docelowe, które nie zostały wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, a których wsparcie służy prawidłowej i kompleksowej realizacji danego projektu mogą stanowić jego kwalifikowany element. W szczególności należy wymienić tu możliwość szkolenia nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a niekiedy także rodziców, których obecność niezbędna jest w przypadku realizacji projektów związanych z tworzeniem i wsparciem przedszkoli, realizacją programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych, w tym także szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz realizacją kształcenia w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnianiem lub podwyższaniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż kształcenie nauczycieli, wychowawców i opiekunów nie może być ani celem, ani główną częścią składową takiego projektu. Uzasadnieniem wprowadzenia elementu kształcenia nauczyciela bądź wychowawcy do projektu (np. kształcenie logopedy w przypadku realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1) jest prawidłowa i efektywna realizacja projektu. Należy jednakże podkreślić, iż kształcenie nauczycieli i wychowawców w ramach powyższych typów projektów może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy istnieją przesłanki mówiące o niedostępności na rynku pracy osób spełniających wymagania niezbędne do realizacji zajęć, o których mowa w projekcie (np. na terenach wiejskich) lub przesłanki przemawiające na rzecz trwałości projektu (będzie możliwość wykorzystania przeszkolonych kadr do działań podejmowanych po zakończeniu finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego).