Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Ogłoszenie naboru wniosków w ramach konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1./1/12

data publikacji: 16-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 r. ogłoszony zostaje konkurs otwarty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać kurierem, pocztą lub osobiście od dnia 16 kwietnia 2012 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C – sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK).

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zastrzega sobie prawo zawieszenia konkursu w momencie, gdy wartość złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 100% kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego konkursu wraz z Dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.