Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Dot. konkursu: PO KL/9.1.1/1/12 ogłoszonego w dniu 30.03.2012 r.

data publikacji: 18-04-2012

W związku z ogłoszeniem w dniu 30.03.2012 r. konkursu otwartego w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz licznymi wątpliwościami związanymi z zapewnieniem trwałości wspartych w ramach PO KL ośrodków wychowania przedszkolnego, Instytucja Pośrednicząca informuje, iż zgodnie z kryterium dostępu projektodawca ma obowiązek zapewnienia funkcjonowania ośrodka przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej równy z okresem realizacji projektu.

Beneficjent, aby spełnić kryterium dostępu dotyczące trwałości projektu powinien w treści wniosku o dofinansowanie zawrzeć stosowną deklarację, co powoduje, że obowiązek zapewnienia trwałości rezultatów projektu będzie wynikał bezpośrednio z zapisów umowy o dofinansowanie projektu, zawieranej pomiędzy projektodawcą, a instytucją organizującą konkurs. Zgodnie z § 14 ust 2 umowy beneficjent każdego projektu PO KL ma obowiązek zachować rezultaty projektu w zakresie i terminie, o których mowa we wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym, trwałość rezultatów projektu mierzona będzie przede wszystkim poprzez monitorowanie stopnia utrzymania osiągniętych rezultatów projektu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie.

Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków edukacji przedszkolnej do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, iż w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania wygenerowanych w ramach projektu miejsc przeszkolonych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Tym samym może zdarzyć się sytuacja, gdy ogólny bilans miejsc w przedszkolach w gminie ulegnie zmniejszeniu z uwagi na zmiany demograficzne powodujące spadek liczby dzieci w kolejnych rocznikach, które powinny zostać objęte edukacją przedszkolną. Należy jednak podkreślić, iż prawidłowo dokonana analiza zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej, a także dopasowanie do niej zakresu wsparcia i okres realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie projektu oraz ich weryfikacja na etapie oceny wniosku i decyzji o dofinansowaniu, powinny skutecznie zapobiegać opisanej powyżej sytuacji.