Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 – po proteście

data publikacji: 23-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów w wyniku pozytywnie rozpatrzonego środka odwoławczego w ramach konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, odbędzie się w dniu 27 kwietnia br.

Komisja Oceny Projektów dokona oceny merytorycznej wniosków, których protesty zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.