Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Projekt systemowy pt. „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

data publikacji: 25-04-2012

                          

W obecnej sytuacji gospodarczej, związanej z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym oraz recesją na rynku pracy, problemem staje się rosnąca liczba osób bezrobotnych, które coraz częściej korzystają z usług pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Chcąc udzielić tym osobom skutecznego wsparcia w początkowym okresie pozostawania bez zatrudnienia konieczne jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników bezpośrednio świadczących usługi na ich rzecz.

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zrealizował w latach 2010-2012 projekt, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych 7 pracowników (6 kobiet i 1 mężczyzny) Oddziałów Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Formą wsparcia w ramach projektu były studia podyplomowe realizowane w terminie od października 2010 roku do lutego 2012 roku na poznańskich uczelniach wyższych.

Kierunki studiów podyplomowych zostały dobrane w sposób umożliwiający zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym. Wysokie kwalifikacje i nowe umiejętności pozyskane w ramach studiów podyplomowych pozytywnie wpłyną na działalność Oddziałów Zamiejscowych WUP w Poznaniu.

Szczegółowych informacji dot. projektu udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem telefonu 61 846 38 03.

Projekt własny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA