Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Przypomnienie o trwających naborach wniosków w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim w 2012 roku

data publikacji: 27-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o trwających naborach wniosków w ramach następujących Działań/Poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim:

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

konkurs zamknięty nr PO KL/6.2/1/12
ALOKACJA: 76 966 236,00 PLN*
* Alokacja obejmuje wyodrębnioną pulę środków w wysokości 10 000 000,00 PLN na projekty skierowane do osób powyżej 50 roku życia.

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

konkurs otwarty nr PO KL/7.2.1/1/12
ALOKACJA: 27 713 869,00* PLN
* Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona na typy operacji, w taki sposób, że:
- kwota alokacji na realizację projektów w ramach typów operacji 1-2 wynosi:
6 000 000,00 zł;
- kwota alokacji na realizację projektów w ramach typów operacji 3-11 wynosi:
21 713 869,00 zł.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

konkurs otwarty nr PO KL/8.1.1/1/12
ALOKACJA: 102 305 815,45 PLN
* Alokacja obejmuje wyodrębnioną pulę środków w wysokości 10 000 000,00 PLN na projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonych miejsc pracy. 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

konkurs otwarty nr PO KL/9.1.1/1/12
ALOKACJA: 35 897 985,00 PLN 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

konkurs otwarty nr PO KL/9.1.2/1/12
ALOKACJA: 29 770 602,00 PLN 

Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych

konkurs otwarty nr PO KL/9.6.1/1/12
ALOKACJA: 3 162 460,47 PLN

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych konkursów wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej WUP w Poznaniu www.efs.wup.poznan.pl w zakładce Menu/Konkursy/Nabór projektów.