Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Posiedzenie Komisji Oceny Projektów po protestach w ramach konkursu otwartego ogłoszonego w 2011 r. dla Poddziałania 7.2.2 PO KL

data publikacji: 27-04-2012

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że posiedzenie Komisji Oceny Projektów (po protestach) w ramach konkursu otwartego nr POKL/7.2.2/1/11, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej rozpocznie się w dniu 9 maja 2012 roku.

Komisja Oceny Projektów dokona ocen merytorycznych wniosków, których protest został rozpatrzony pozytywnie.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.