Europejski Fundusz SpołecznyEuropejski Fundusz Społeczny

Sprawdzanie poprawności wypełnienia wniosku (walidacja)

data publikacji: 13-08-2008

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina iż, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, rozdziałem: „Sprawdzanie poprawności wypełnienia wniosku (walidacja)”, funkcja „Sprawdź” w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych nie jest funkcją, która pozwala na stwierdzenie, że wniosek jest poprawny lub niepoprawny pod względem formalnym lub merytorycznym. Sprawdzeniu podlegają jedynie pola objęte walidacją, tj. takie, których wypełnienie jest niezbędne w ramach wszystkich typów projektów, niezależnie od systemu wyboru projektów (konkursowy, systemowy oraz indywidualny). Po sprawdzeniu wniosku poprzez funkcję „Sprawdź” zalecane jest samodzielne sprawdzenie wniosku przy pomocy odpowiedniej karty oceny (formalnej lub merytorycznej, zarówno dla projektów wybieranych w trybie konkursowym jak i systemowym).

WUP przypomina również o zwróceniu uwagi na zapis znajdujący się na stronie 14 ww. Instrukcji na początku rozdziału: „Wypełnianie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL”, zawierający szczegółowe informacje dotyczące wypełniania poszczególnych pól wniosku, a który brzmi: „w przypadku kiedy dane pole nie dotyczy projektu (np. numer konkursu w przypadku projektów systemowych ) – w polu należy wpisać „nie dotyczy” lub w przypadku pól, w których wpisywane są wartości liczbowe należy wpisać „0”.
Zgodnie z opinią radcy prawnego wydaną dnia 24.06.2008 r. zapis ten poprzedza szczegółową instrukcję, co oznacza, że dotyczy całego wniosku (w tym pkt. 3.2.1, budżetu i harmonogramu) i powinien być bezwzględnie stosowany.

W związku z powyższym, każde pole (rozumie się również przez to wiersz w harmonogramie), wniosku powinno być wypełnione i powinno zawierać informacje merytoryczne, albo zapis sugerujący, że dane pole nie dotyczy konkretnego projektu.